Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар

Print

Танилцуулга - Ерөнхий

   Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, дотоодын хяналт, шалгалт, аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, салбарын статистик мэдээг гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах үндсэн үүрэгтэй.

                                                Д.ЭРДЭНЭСУВД
Газрын дарга
Утас: 265808
Цахим шуудан: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан
1 Б.Баярбямба Нийгмийн даатгалын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн  260200  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 Н.Баярмаа Нийгмийн халамжийн бодлогын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 Д.Тунгалаг Төр хувийн хэвшил, төсөл,хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4 Ц.Сүхбаатар Мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн   263142 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5 Э.Баттулга Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Дотоод аудитын алба
6 Ж.Баясгалан Дотоод аудитор-мэргэжилтэн  260200 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7 Г.Зургаанжин Дотоод аудитор-мэргэжилтэн This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it